Onze school

"VOOR ONS IS IEDER KIND UNIEK!"

De Pastoor van Arsschool

Onze school is gehuisvest in MFC De Spil, geopend in augustus 2007, een modern gebouw, dat licht, rust en warmte uitstraalt en dat is ontworpen door de gerenommeerde architect Hertzberger. We delen het gebouw met andere partners (zie verderop) en werken hiermee samen. Met een geschiedenis als schoolorganisatie van meer dan een halve eeuw, proberen wij als team met onze tijd mee te gaan en ons ieder jaar, net als de kinderen verder te ontwikkelen.
Kortom vanuit een uitdagende omgeving proberen we ‘de goede dingen te doen’ en vormen we een team dat, met al onze plussen en minnen, staat voor respect voor elkaar (team, kinderen en ouders), vertrouwen (veiligheid), openheid en duidelijkheid.

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan, waarbij taal, lezen en rekenen een belangrijke plaats in nemen. Deze zijn de basis om straks goed te kunnen functioneren. Door zoveel mogelijk heldere doelen te stellen, onze organisatie zo in te richten (directe instructiemodel, zelfstandig werken, plusgroepen) proberen we tegemoet te komen aan de behoeften van ieder kind, uiteraard binnen onze mogelijkheden. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij eveneens een opvoedkundige taak: normen en waarden, regels en afspraken, samen leren.
We proberen kinderen te stimuleren, te ondersteunen en uit te dagen, maar ook structuur en zorg te bieden. We willen graag uit een kind halen wat erin zit! Hoe wij daarmee omgaan, kunt u verderop lezen!

Onze school is een school waarin de ‘open dialoog’ onze identiteit uitdrukt, die net als de wijk multicultureel is. Dat is ook de kracht van onze school: een ontmoetingsplaats van diverse culturen. Samen leren, samenleven. In principe is iedereen welkom.

In ons onderwijs maken we gebruik van moderne hulpmiddelen als tablets, laptops en smartborden. Deze dienen als ondersteuning voor de leerkrachten en de leerlingen en bieden veel nieuwe mogelijkheden. Daarnaast werken we op vrijwel alle vakgebieden vanuit methodes die de doorgaande lijn waarborgen.

De kinderen staan centraal bij ons op school en in ons beleid, onderwijs en activiteiten zijn daarop gebaseerd. We kijken daarbij naar het totaalbeeld: naast kennis en inzicht en vaardigheden, ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. We willen onze kinderen, maar ook de ouders en elkaar ‘zien’. Ons motto is dan ook: ‘Hier word je gezien’.

Sinds 14 April 2017 vormen wij samen met andere (kern)partners Kindcentrum de Spil. Ons doel is m.n. de inhoudelijke samenwerking te bevorderen en een breed ontwikkelingsaanbod te creëren. Tot de kernpartners behoren SKAR (kinderdagverblijf), SPA(peuterspeelzaal), TLO (team Leefomgeving), stg PAS, Rijnstad (wijkcentrum), De Monchyschool en Pastoor van Arsschool.

Waar we voor staan?

De Pastoor van Arsschool is een katholieke basisschool die open staat voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. We vragen ouders en kinderen de identiteit van onze school te respecteren. Bij ons op school trachten we een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren voor elk kind, in een gestructureerde en opgeruimde omgeving, zodat het zich kan focussen op het leren. ‘Ruim je rommel op’, zowel in fysieke als in mentale zin!
Vanuit dit uitgangspunt reiken we de leerlingen de noodzakelijke algemene kennis, maar ook sociale en culturele vaardigheden aan. Daarnaast komen de lichamelijke en creatieve vakken aan bod. We willen kinderen ‘uitdagen’.

'Leren vinden we op school heel belangrijk, maar dat kan alleen als je je veilig voelt.'

Onze school is een school...
 • waar je als kind, ouder en collega wordt gezien;
 • voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing;
 • waarin de ‘open dialoog’ onze identiteit uitdrukt;
 • waarin vertrouwen en respect de basis vormen;
 • met een duidelijke structuur; regels en afspraken;
 • met een jaarklassensysteem;
 • die oog heeft voor het individu (directe instructie, leren plannen);
 • waarin we kinderen stimuleren, ondersteunen en uitdagen (d.m.v. moderne methoden en
  hulpmiddelen en heldere doelen);
 • met, naast een onderwijskundige taak (en deskundige zorg), ook een opvoedkundige
  verantwoordelijkheid;
 • waarin taal/lees en rekenonderwijs een belangrijke plaats inneemt;
 • waar we leren l e r e n en leren samenwerken;
 • die graag het partnerschap met ouders aangaat;
 • die wil leren en zich verder wil ontwikkelen. We staan open voor
  onderwijsvernieuwingen en scholing;
 • waar we altijd positief proberen te denken. We zien problemen als een uitdaging en
  klachten als een mogelijkheid om ons te verbeteren;
 • met een open communicatie en
  ……met een enthousiast team, waar we er SAMEN voor gaan!
Ons onderwijs

Ons onderwijs vindt, zoals eerder vermeld, zowel binnen als buiten het lokaal plaats. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met zogenaamde "hoeken". Dit zijn vaste plekken in de klas waar kinderen allerlei activiteiten kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld een bouwhoek). Op de gang is er voor de kleuters een speel/leeshoek. De activiteiten die op de werkplekken buiten het lokaal plaatsvinden, zijn rustactiviteiten, zodat kinderen niet worden afgeleid.

Omdat onze school onderdeel is van een multifunctioneel centrum (MFC), maken wij voor ons onderwijs gebruik van de faciliteiten van het gebouw: de sportzaal, de keuken, de aula en onze speelzaal.
Samen met de andere partners werken we aan een inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling binnen onze kernactiviteiten. Aan de hand van het Spil-beleidsplan geven wij vorm aan het Kindcentrum. O.l.v. de regiegroep en via ontwikkelgroepen wordt hieraan inhoudelijk uitvoering gegeven.

Onze school hanteert een continurooster. De voor- en naschoolse opvang wordt door de SKAR geregeld en vindt in ons gebouw plaats. Voor tarieven en plaatsing kunt u bij hen terecht.

Visie

De visie van onze school is de bron waar we als team en individu achter staan.

Waarom bestaan wij?
Wij doen ertoe omdat wij, vanuit onze brede kwaliteiten, in staat zijn, kinderen uit onze multiculturele wijk betere kansen te bieden, zodat zij in de maatschappij op het voor hen hoogst mogelijke niveau kunnen functioneren, zowel op cognitief, emotioneel als creatief gebied.

Wij staan voor:

 • Open communicatie /vertrouwen;
 • Inlevingsvermogen;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Respect / integriteit / veiligheid;
 • Betrokkenheid;
 • Bezieling / enthousiasme / passie.
>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.